Milano

5 dana / 2 noćenja, autobusom

   24.10. – 28.10.    08.11. – 12.11.     28.11. – 02.12.  

Lombardija je najnaseljenija i najbogatija među dvadeset regija Italije i jedna od najrazvijenijih u Evropskoj uniji. Milano, glavni grad Lombardije je ekonomska prestonica Italije. Grad je slavne prošlosti koji je imao značajan uticaj na gotovo sva najvažnija zbivanja tokom italijanske istorije. Milano je danas jedan od najbogatijih gradova Evrope i čuveni centar mode i dizajna, kulture, obrazovanja, industrije, gastronomije...

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD Polazak iz Beograda u 17 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.

2. dan MILANO Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Viktora Emanuela, Milanska Skala – najuglednija operska kuća u svetu podignuta 1778. Godine. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan MILANO Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili mogućnost fakultativnog odlaska do Đenove. Đenova je šesti po veličini grad Italije i glavni grad oblasti Ligurija. Takođe je najveća luka Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Po dolasku obilazak grada: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba... Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima polazak iz Đenove i odlazak do jednog od najboljih italijanskih tržnih centara – outlet Serravalle. Slobodno vreme za kupovinu... Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje.

4. dan MILANO Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu ili mogućnost fakultativnog odlaska do jezera Komo. Komo je treće jezero po veličini u Italiji. Jedno je od najpoznatijih mondenskih mesta u Italiji ...Po dolasku na jezero slobodno vreme za šetnju i relaksaciju ili mogućnost fakultativne vožnje brodom po ovom prelepom italijanskom jezeru. U poslepodnevnim časovima povratak u Milano i nastavak puta za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

5. dan  BEOGRAD Dolazak u Beograd (na dolazne perone) u prepodnevnim časovima. Kraj usluga.

Cena aranžmana po osobi, u EUR:

HOTEL

TERMIN

    1/2

Dete 2-12

     3.osoba

      1/1

Usluga

Hotel   3*

24.10. – 28.10.

85 €

77 €

81 €

119 €

BB

 

  Hotel   3*

08.11. – 12.11.

85 €

77 €

81 €

119 €

BB

Hotel   3*

28.11. – 02.12.

79 €

72 €

76 €

111 €

BB

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba; 1/1 – jednokrevetna soba; BB – noćenje sa doručkom

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)

-Smeštaj u hotelu kategorije 3* u Milanu, na bazi 2 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

-Obilaske prema programu (Milano)

-Troškove organizacije putovanja

-Usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Gradsku turističku taksu u Milanu, 4 po osobi i po noćenju (plaćanje je isključivo na recepciji hotela)

- Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje 

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana

- Ulaznice i fakultativne izlete

- Peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

 NAPOMENA:  Autobuski polazak je sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze

autobusi neophodno je imati peronsku kartu (stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u

turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima

BAS-a po ceni od 180,00 dinara po osobi .

FAKULTATIVNI IZLETI

Đenova i outlet Seravalle – 35 € / 25 € deca

Outlet Seravalle – 20€ / 10€ deca

Jezero Komo – 20 € odrasli / 10 € deca

Vožnja brodom po jezeru Komo – 15€ / 10€ deca

Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju izleta.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATE

● Doplata za polazak iz Nogov Sada (parking kod železničke stanice): 20

POPUSTI

• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.

Način plaćanja aranžmana:

1. Gotovinom - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. Platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

3. Na rate: 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama:

   - čekovima građana najkasnije do 15.04.2020.
   - kreditnim platnim karticama Banke Inteza (Visa, Master i American Express)
4. Kreditima banaka od 3 do 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE O SMEŠTAJU

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine, pa je zbog pomoćnog ležaja trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučuje se putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Svaki komad prtljaga mora biti obeležen sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

                                                                 Molimo da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja    

Organizator putovanja poseduje licencu OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Agencija Jolly Holidays je ovlašćeni subagent. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valuta ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.                    

                                                                                     Cenovnik br.16 od 10.10.2019.

OPISI HOTELA :

Hotel DEI FIORI 3*        www.hoteldeifiori.com
Hotel se nalazi na oko 7 km od strogog centra Milana sa kojim je povezan gradskim prevozom. Poseduje recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni, samoposluživanje.

Hotel IBIS MILANO CA GRANDA 3*          www.accorhotels.com
Hotel se nalazi na oko 150m od Cà Granda metro stanice, i na oko 6 km od Duoma. Povezan je gradskim prevozom do samog centra grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni , samoposluživanje.

Hotel BLU VISCONTI 3*         www.hotelbluvisconti.it
Hotel se nalazi na oko 11 km od centra grada. Povezan je gradskim prevozom do centra grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, ba. Svaka soba im kupatilo kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni , samoposluživanje.

 

Sve informacije na sajtu turističke agencije Jolly Holidays su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Copyright © 2021 | Jolly. All Rights Reserved. Design bojovicdejan.com