Toskana

firenca2

 

5 dana / 2 noćenja, autobusom

   08.11. – 12.11.      

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan  BEOGRAD Polazak iz Beograda u 18 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.

2. dan MONTEKATINI Dolazak u Pizu u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul. Slobodno vreme. Nakon slobodnog vremena polazak za Montekatini. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan  MONTEKATINI – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – MONTEKATINI Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Sijene, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskom predelu. Sijena, idealna za ljubitelje vina i prirode, je grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa ogromnim kulturnim nasleđem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: gradska kuća, katedrala u Sijeni, centralni trg (piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria de la Scala, prva bolnica u Evropi, crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za San Điminjano (“Grad tornjeva“), utvrđen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg - Duomo, crkva Koleđata u kojoj je radio Girlandajo (Mikelanđelov učitelj), tornjevi. U poslepodnevnim časovima povratak u Montekatini. Slobodno veče. Noćenje.

4. dan MONTEKATINI – FIRENCA - MONTEKATINI Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Firencu, grad u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo. Po dolasku obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđen ulaz), most Vekio na reci Arno. Slobodno vreme. Povratak za Montekatini i polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

5. dan  BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj usluga.

Cena aranžmana po osobi, u EUR:

HOTEL

TERMIN

    1/2

Dete 2-12

     3.osoba

      1/1

Usluga

  Hotel   3*

08.11. – 12.11.

     95 €

86 €

91 €

133 €

BB

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba; 1/1 – jednokrevetna soba; BB – noćenje sa doručkom

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)

-Smeštaj u hotelu kategorije 3* u Montekatiniju, na bazi 2 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

-Obilaske prema programu (Piza)

-Troškove organizacije putovanja

-Usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Gradsku turističku taksu u Montekatiniju, u hotelu kategorije 3* - 1 po osobi i po noćenju; u hotelu kategorije 4* - 1,40 po osobi i po noćenju (plaćanje je isključivo na recepciji hotela)

- Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje 

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana

- Ulaznice i fakultativne izlete

- Peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

 NAPOMENA:  Autobuski polazak je sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze

autobusi neophodno je imati peronsku kartu (stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u

turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima

BAS-a po ceni od 180,00 dinara po osobi .

FAKULTATIVNI IZLETI

Sijena i San Điminjano - 30 € odrasli / 20 € deca
Firenca - 30 € odrasli / 20 € deca

Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju izleta.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATE

● Doplata za polazak iz Nogov Sada (parking kod železničke stanice): 20

POPUSTI

• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.

Način plaćanja aranžmana:

1. Gotovinom - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. Platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

3. Na rate: 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama:

   - čekovima građana najkasnije do 15.04.2020.
   - kreditnim platnim karticama Banke Inteza (Visa, Master i American Express)
4. Kreditima banaka od 3 do 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE O SMEŠTAJU

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine, pa je zbog pomoćnog ležaja trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučuje se putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Svaki komad prtljaga mora biti obeležen sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

                                                                 Molimo da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja    

Organizator putovanja poseduje licencu OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Agencija Jolly Holidays je ovlašćeni subagent. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valuta ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.                    

                                                                                     Cenovnik br.4 od 10.10.2019.

OPISI HOTELA :

Hotel AUGUSTUS 3*     www.augustus-hotels.it  

Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

Hotel TERME PRESTIGE 3*     www.hoteltermeprestige.it

Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

Hotel ZENITH  3*    www.zenithhotel.it  

Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

Hotel SAN MARCO  3*      www.sanmarco-hotel.it  

Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

 

Ista destinacija Rim - Nova godina »

Sve informacije na sajtu turističke agencije Jolly Holidays su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Copyright © 2021 | Jolly. All Rights Reserved. Design bojovicdejan.com