Budimpešta

   3 dana / 2 noćenja, autobusom

   09.11. – 11.11.       22.11. – 24.11.       13.12. – 15.12.      

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan  BEOGRAD – NOVI SAD – BUDIMPEŠTA Polazak iz Beograda u 06:00 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a) i iz Novog Sada sa parkinga kod lokomotive oko 07:00 časova (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj. Dolazak u Budimpeštu oko podneva, polazak na razgledanje grada. Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, Andraši bulevar, crkva Matije Korvina, Parlament (nije predviđena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, Citadela. Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom i odlazak do Srpske crkve. Smeštaj u hotel. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Mađarsko veče u nacionalni restoran sa folklorno – umetničkim programom. Noćenje.

2. dan  BUDIMPEŠTA Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Tropikarijuma i poznatog tržnog centra Campona. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – vožnja brodom Dunavom ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Noćenje.

3. dan BUDIMPEŠTA – BEOGRAD Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta do Sentandreje. Po dolasku obilazak Sentandreje: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatovića, Blagoveštanska crkva, Beogradska crkva. U poslepodnevnim časovima povratak u Budimpeštu i polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku prema Srbiji. Dolazak u Novi Sad i Beograd u večernjim časovima. (Kraj usluga)

Cena aranžmana po osobi, u EUR:

Cena aranžmana po osobi, u EUR:

HOTEL

TERMIN

    1/2

Dete 2-12

     3.osoba

      1/1

Usluga

Hotel   3*

09.11. – 11.11.

65 €

59 €

62 €

91 €

BB

 

  Hotel   3*

21.11. – 24.11.

65 €

59 €

62 €

91 €

BB

Hotel   3*

13.12. – 15.12.

59 €

53 €

56 €

83 €

BB

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba; 1/1 – jednokrevetna soba; BB – noćenje sa doručkom

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)

-Smeštaj u hotelu kategorije 3* u Budimpešti, na bazi 2 noćenja sa kontinentalnim doručkom u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem

-Obilaske prema programu (Budimpešta – panorama grada)

-Troškove organizacije putovanja

-Usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje 

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana

- Ulaznice i fakultativne izlete

- Individualne troškove

- Peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

 NAPOMENA:  Autobuski polazak je sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze

autobusi neophodno je imati peronsku kartu (stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u

turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima

BAS-a po ceni od 180,00 dinara po osobi .

FAKULTATIVNI IZLETI

Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 15 € odrasli / 10 € deca
Mađarsko veče u nacionalnom restoranu (sa večerom) – 25 € odrasli / 20 € deca

Vožnja brodom Dunavom – 15 € / 10 € deca

Sentandreja 10 € odrasli / 5 € deca

Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju izleta.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATE

● Doplata za jednokrevetnu sobu: 40% od cene aranžmana

POPUSTI

• deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.

Način plaćanja aranžmana:

1. Gotovinom - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. Platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

3. Na rate: 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama:

   - čekovima građana najkasnije do 15.04.2020.
   - kreditnim platnim karticama Banke Inteza (Visa, Master i American Express)
4. Kreditima banaka od 3 do 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE O SMEŠTAJU

- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine, pa je zbog pomoćnog ležaja trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preporučuje se putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Svaki komad prtljaga mora biti obeležen sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

                                                                 Molimo da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja    

Organizator putovanja poseduje licencu OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Agencija Jolly Holidays je ovlašćeni subagent. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valuta ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.                    

                                                                                     Cenovnik br.9 od 10.10.2019.

OPISI HOTELA :

Hotel POLUS 3*     www.hotelpolus.hu  

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza kojim se za oko 15-20 minuta stiže do centra grada. Hotel ima recepciju, restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem, TV, telefon. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

Hotel LUCKY 3*     www.hotellucky.hu

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, udaljen oko 5 km od centra grada. Hotel ima recepciju, restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem, TV, telefon. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

Hotel NAP  3*     www.naphotel.hu  

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza. Hotel ima recepciju, restoran i bar. Svaka soba ima kupatilo sa tušem, TV, telefon. Doručak je kontinentalni – samoposluživanje.  

 

Sve informacije na sajtu turističke agencije Jolly Holidays su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Copyright © 2021 | Jolly. All Rights Reserved. Design bojovicdejan.com